• ASANADI KWATHA CHOORNA
  • PANCHAVALKALA KWATHA CHOORNA
  • TRIPHALA KWATHA CHOORNA
  • RASNA SAPTHAKA KWATHA CHOORNA
  • ERANDAMOOLA KWATHA CHOORNA
  • DASHAMOOLA KWATHA CHOORNA
  • BALAMOOLA KWATA CHOORNA
  • DASHAMULA KWATHA CHURNA
  • AMRUTHOTHARAM KASHAAYAM TABLET
  • SHADANGAPANIYA KWATHA CHURNA