• VASA GUDUCHYADI KASHAYA
 • RASNA SAPTHAKA KASHAYA
 • RASNA ERANDADI KASHAYA
 • MAHARASNADI KHADA
 • ASANADI KASHAYA
 • VASAGULUCHYADI KASHAYAM TABLETS
 • SUKUMARAM KASHAYAM
 • RASNASAPTAKAM KASHAYAM
 • PATHYAKSHADHATHRIADI KASHAYAM
 • KULATHADI KASHAYAM
 • CHIRUVILWADI KASHAYAM
 • DHANADANYADI KASHAYAM
 • MAHA MANJISTADI QUATHA
 • PATHYADI KWATHA
 • MAHA SUDARSHAN KADHA
 • MAHA MANJISHTHADI KADHA
 • BALANT KADHA NO 1
 • BALANT KADHA NO 2
 • BALANT KADHA NO 3
 • MAHA RASNADI QUATHA
 • VARANAADI KASHAYAM
 • SUKUMAARAM KASHAAYAM
 • RASONAADI KASHAAYAM
 • RAASNAASAPTHAKAM KASHAAYAM
 • PATOLAMOOLAADI KASHAAYAM
 • PANCHATHIKTHAKAM KASHAAYAM
 • NIMBAADI KASHAAYAM
 • MANJISHTAADI KASHAAYAM
 • MAHAATHIKHAKAM KASHAAYAM
 • KALYANAKAM KASHAAYAM
 • INDUKAANTHAM KASHAAYAM
 • DRAAKSHAADI KASHAAYAM
 • DASHAMOOLA KATUTHRAYAM KASHAAYAM
 • CHIRUVILWADI KASHAAYAM
 • BRUHATHYAADI KASHAAYAM
 • AMRUTHOTHARAM KASHAAYAM
 • SAHACHARAADI KASHAAYAM
 • RAASNEIRANDAADI KASHAAYAM
 • PUNARNAVADI KASHAAYAM
 • PRASAARANYAADI KASHAAYAM
 • PATOLA KATUROHINYAADI KASHAAYAM
 • NISHAAKATHAKADI KASHAAYAM
 • MUSALEEKHADIRAADI KASHAAYAM
 • KOKILAAKSHAM KASHAAYAM
 • KHADIRYAADI KASHAAYAM
 • GUGGULU THIKTHAKAM KASHAAYAM
 • GANDHARWAHASTHAADI KASHAAYAM
 • DHANWANTHARAM KASHAAYAM
 • DASHAMOOLAM KASHAAYAM
 • ASHTAVARGAM KASHAAYAM
 • AARAGWADHAM KASHAAYAM
 • AAMAVAATHA HARAM KASHAAYAM
 • MAHAAMANJISHTAADI KASHAAYAM
 • VATAHARA KWATHA
 • RAKTAMRITA KWATHA
 • PITTARECHAKA KWATHA
 • MUTRALA KWATHA
 • MADHUMEHAHARA KWATHA
 • RASNA ERANDADI KASHAAYAM
 • STHOULYAHARA KASHAYA
 • HAMSAPATYADI KASHAAYAM
 • PATHYADI KADHA
 • TRIPHALA KADHA
 • GOKHARU KADHA
 • BHUNIMBADI KADHA
 • ASANADI GANA PLUS KASHAAYAM
 • VEERATHARADI KASHAAYAM
 • ULLIVETTODUKADI KASHAAYAM
 • NEELITHULASYADI KASHAAYAM
 • PANCHATIKTA KASHAAYA
 • VIDARYADI KASHAAYAM
 • VARANADI KASHAAYAM
 • SAPTHASARAM KASHAAYAM
 • RASNASAPTHAKAM KASHAAYAM
 • RASNADI KASHAAYAM
 • MANJISHTADI KASHAAYAM
 • GUGGULU THIKTHAKAM KASHAAYAM
 • BALAJEERAKADI KASHAAYAM
 • AMAVATARI KASHAAYAM
 • LASHUNERANDADI KASHAAYAM
 • KATAKAKHADIRADI KASHAAYAM
 • RASANADI KASHAAYA
 • NITHYAM CHURAN